Всички снимки от индустрия ( 127 )

Електростанция, трансформатор 220/110 киловолта, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, индустрия 

Варна, топлоелектрическа централа, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Варна, индустрия 

Мина Трояново, ескаватор за добив на въглища за ТЕЦ Марица-изток, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Трояново, индустрия 

Кърджали, турбините на водноелектрическата централа, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Кърджали, индустрия 

Стара Загора, ТЕЦ Марица-изток, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Стара Загора, индустрия 

Пловдив, комбинат за цветни метали “Димитър Благоев”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Пловдив, индустрия 

Перник, металургичен комбинат “Ленин”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Перник, индустрия 

София, подемни съоръжения в завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, цех в завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия