1920-1930, София, лесовъди, професии

Първият випуск лесовъди, завършили обучението си в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет в София, 1929 г.