1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения

Срутени къщи след голямото земетресение в Стражица, 1986 г.