1920-1930, Божурище, авиация, военни

Стендове за изпитания на самолетни мотори в Държавната аеропланна работилница в Божурище (ДАР), моментът на стартиране на двигател. 20-те години на ХХ век