1920-1930, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Снимка за спомен с аероплан, летище Божурище, 1928 г.