1920-1930, бит

Деца се хранят в столова за бедни, 20-те години на ХХ век