1910-1920, бит

Даринка Константинович, 19 годишна мома, 220 сантиметра висока, 150 килограма тежка

Имена: